Форми на обучение

 

Модулът е разработен за редовна и дистанционна форма на обучение.

1. Редовна форма. Учебните занимания протичат в следната последователност – преподавателят запознава студентите с предвидения в учебната програма теоретичен материал, след което се пристъпва към практическата част на заниманието. Към всяка от темите има предвидени по 2 задачи:

Резултатите от двете задачи се записват в изпитния проект. Отговорите на поставените въпроси се попълват в часовете за самостоятелна работа.

 

2. Дистанционна форма. Студентите присъстват на встъпителна лекция, на която:

 При започване на самоподготовката студентите трябва да създадат на личния си компютър нова папка с наименование "Sport Statistics", където да съхраняват резултатите от заниманията си - масиви с данни (Тема 1), попълнените изпитни проекти по останалите теми. При явяване на изпита трябва да представят на магнитен носител съдържанието на папката. Обучението приключва след провеждане на дискусия с изпитващия преподавател върху съдържанието на разпечатания на хартиен носител изпитен проект.