Учебна програма

Модулът има ясно изразена  практическа  насоченост. В него са застъпени статистическите методи за описание на разпределението на качествени и количествени променливи, изследване на зависимости при метрично и неметрично скалирани променливи и статистическата проверка на хипотези.

Особено внимание е отделено на обработката на данни със статистическата програма SPSS и начините за  представяне на резултатите в научни трудове.

Продължителността на обучението за редовна форма на магистърска степен е 15 академични часа и 15 часа самостоятелна работа (общо 1 кредит по Европейската кредитна система). За дистанционно обучение е необходимо студентите да присъстват на встъпителната лекция (Тема 1) и да провеждат системни консултации (присъствени или по електронен път) в процеса на изготвяне на изпитния проект.

 

 

Учебна форма

Тема

Лекции Упражнения Самостоятелна работа

Основни понятия от общата теория на статистиката (извадки, основни видове измерителни скали, общ преглед на статистическите методи, имащи най-голямо приложение в спорта). Обща характеристика на SPSS, дефиниране на променливи, въвеждане на данни, трансформиране на променливи.

 

1

2 2

Характеристика на разпределението на категорийни променливи (едномерно и двумерно разпределение).

 

1 1 2

Характеристика на разпределението на количествени променливи (вариационен анализ).

 

1 1 2

Изследване на зависимости (рангова и обикновена линейна корелация).

 

1 1 2

Проверка на хипотези при независими извадки (t-критерий на Стюдънт, F-критерий на Фишер).

 

1 2 2

Проверка на хипотези при зависими извадки (t-критерий на Стюдънт).

 

1 2 2

Самоподготовка и самостоятелна работа по изпитния проект

-

- 3

Общо

 6

9 15

Data